אחריות

התכנים המופיעים באתר פרייז, בהרב ושות'  נועדו לשם קבלת מידע כללי בלבד ואינם בבחינת יעוץ משפטי כלשהו. אין לנקוט בפעולה או להימנע מפעולה בעניין כלשהוא על בסיס האמור באתר זה מבלי לקבל יעוץ משפטי או יעוץ מקצועי הולם אחר בהתבסס על עובדות ונסיבות העניין. האמור נכון הן לגבי קורא מזדמן והן לגבי לקוחות P&B. התוכן באתר זה הוא בבחינת מידע כללי ואינו משקף בהכרח את ההתפתחויות המשפטיות האחרונות. פרייז, נוה, בהרב ושות' איננה נושאת באחריות לכל פעולה שתינקט או להימנעות מפעולה על בסיס התוכן באתר זה, וכל המשתמש בתכני האתר עושה כן על אחריותו הבלעדית. כל מידע שנשלח ל-P&B דרך הדואר האלקטרוני או דרך האתר של P&B איננו מאובטח ואינו כפוף לחובת סודיות. שליחת תכנים מתוך אתר P&B באופן חלקי או במלואם ויצירת תקשורת עם P&B דרך כתובות הדואר האלקטרוני המופיעות באתר זה אינה מהווה או מקימה יחסי עורך דין-לקוח בין P&B לבין איזשהו נמען. P&B איננה בהכרח מאשרת, מאמצת, ממליצה או אחראית לכל תוכן או מידע של צד שלישי שאתר זה של P&B מספק אליו גישה.